Vyhledávání


Johann Joseph Ignaz Brentner: Offertoria solenniora

ed. Václav Kapsa

Academus Edition, 6

Praha, Etnologický ústav AV ČR, 2017, XXXIV+166 stran

ISBN 978-80-88081-18-0

ISMN 979-0-706555-06-5

 

Offertoria solenniora, op. 2, z roku 1717 dosáhla největšího rozšíření z tištěných sbírek Josefa Brentnera (1689–1742). Skladby pro čtyři vokální hlasy, dvoje housle a bas doznaly značné obliby a byly hrány i v jezuitských misiích v Jižní Americe. Z rukopisně dochovaných Brentnerových děl téhož druhu vystupuje jako pozoruhodný celek soubor kompozic na texty z oficia o sv. Terezii z Ávily psaný původně snad pro pražské karmelitky. Šest z nich je zařazeno v této edici spolu s třemi dalšími ofertorii unikátně dochovanými v hudebních sbírkách benediktinských opatství Lambach, Göttweig a Kremsmünster. Svazek vycházející 300 let po prvním vydání Brentnerova druhého opusu nabízí vhled do pražské hudební tvorby doby vrcholného baroka.

Cena: 450 Kč

 

Joseph Anton Sehling: Latinské pastorely

ed. Milada Jonášová

Academus Edition, 5

Praha, Etnologický ústav AV ČR, 2017, XLI + 50 stran

ISBN 978-80-88081-17-3

ISMN 979-0-706555-05-8

 

Sehlingovy pastorální skladby představují svébytný kompoziční počin na poli české chrámové hudby v době předbrixiovské, tj. ze stylově přechodového údobí. S postupem času skladeb z kategorie pastorel, „natalitií" či „adventualií" přibývalo a mezi jejich autory se řadil i Sehling (1710-1756). Stylově se řadí mezi ty autory, kteří už opouštěli leckteré prvky barokní hudby a připravovali tak půdu k nástupu nového hudebního slohu. Jeho čtyři Pastorely tvoří specifickou skupinu formálně jednoduchých latinskojazyčných chrámových skladeb.

Cena: 300 Kč

 

Johann Joseph Ignaz Brentner: Instrumentální hudba

Ed. Václav Kapsa

Academus Edition, 4.

Praha, Etnologický ústav AV ČR, 2017, XXIV+76 stran

ISBN 978-80-88081-14-2

ISMN 979-0-706555-04-1

Svazek přináší veškerou dochovanou instrumentální hudbu Josefa Brentnera (1689–1745). Sbírka čtyřhlasých koncertů Horae pomeridianae, op. 4, vyšla tiskem roku 1720 v Praze jako jediný zdejší titul věnovaný instrumentální hudbě. Dva obdobné concerti da camera se unikátně dochovaly ve Vatikánské apoštolské knihovně. Také instrumentální Pastorella stejně jako Partita a 5 pro neobvyklé obsazení violy d'amore, dvou hobojů, lesního rohu a basu patří k ojediněle dochovaným skladbám svého druhu a reprezentují cenný vhled do tvůrčí dílny skladatele působícího kolem roku 1720 v Praze. Publikace je součástí rozsáhlejšího projektu zkoumajícího kompoziční tvorbu v Čechách doby vrcholného baroka na příkladu Brentnerových děl.

Cena: 300 Kč

 

Jan Kouba: Slovník staročeských hymnografů (13.-18. století)

Praha, Etnologický ústav AV ČR, 2017, 522 s.

1. vydání

ISBN 978-80-88081-13-5

 

Slovník je příspěvkem k českým hudebním, literárním a církevním dějinám od gotického středověku do nástupu osvícenství. Eviduje tvůrce duchovních písní a kancionálů, kteří tehdy působili na území dnešní České republiky a po Bílé hoře také jako exulanti z tohoto teritoria. Celkem přináší slovník výběr 71 nejdůležitějších bohemikálních hymnografů katolických i evangelických před rokem 1800, přičemž registruje autory duchovního zpěvu jazykově českého, latinského i německého a zařazuje též pět osobností česko-slovenských. Hesla, uváděná stručnými životopisy, sledují podrobněji slovesnou i hudební složku všech hymnografických výtvorů zmíněných autorů a jsou uzavřena bibliografiemi.

Cena: 300 Kč

 

Mozart in Prague

Ed. Kathryn L. Libin

Praha, Etnologický ústav AV ČR, 2016, 470 s.

ISBN 978-80-88081-06-7

 

Sborník příspěvků z konference konané 9.-13. června 2009 v Praze.

Cena: 600 Kč

 

Johann Joseph Ignaz Brentner: Duchovní árie I

Ed. Václav Kapsa

Academus Edition

Praha, Etnologický ústav AV ČR, 2015, XXVI + 98 s.

ISBN 978-80-88081-05-0

ISMN 979-0-706555-03-4

 

V letech 1716–1720 vyšly v Praze tiskem čtyři sbírky skladeb Josepha Brentnera (1689–1742), dvě z nich věnované duchovním áriím. Předkládaný první díl kritické edice Brentnerových duchovních árií přináší sbírku Harmonica duodecatomeria ecclesiastica, op. 1, obsahující dvanáct árií s instrumentálním doprovodem různého obsazení, a dále tři rukopisně dochované árie komponované na stejné texty jako árie skladatelovy první sbírky. Svazek obsahuje výhradně sopránové či altové árie.

Cena: 350 Kč

 

Antonín Dvořák: Tragická ouvertura

Ed. Ludmila Šmídová

New Dvořák Edition

Praha, Etnologický ústav AV ČR, 2016, XXIV + 104 s.

1. tištěné vydání

ISBN 978-80-88081-01-2

ISMN 979-0-706555-02-7

 

Nové kritické vydání Dvořákovy Tragické ouvertury obsahuje kritický notový text partitury a standardní textové části: vícejazyčnou předmluvu (česky, anglicky a německy), doplněnou barevnými faksimilii, a kritickou zprávu (anglicky, česky). Na rozdíl od prvního kritického vydání (1974) byl za hlavní pramen zvolen Dvořákův autograf, nikoliv první (posmrtné) vydání. Předkládaný svazek těží z edičních zásad badatelsko-edičního projektu NDE a splňuje nejvyšší metodologická kritéria tohoto projektu.

cena: 590 Kč (včetně DPH)

 

 

Otakar Ostrčil: Písně na texty německých básníků pro vyšší hlas a klavír

Ed. Markéta Kratochvílová

Academus Edition

Praha, Etnologický ústav AV ČR - Kabinet hudební historie, 2015, 36 s.

ISBN 978-80-88081-5

ISMN 979-0-706555-01-0

 

Otakaru Ostrčilovi bylo devatenáct let, když složil své písně Heidenröslein, Gefunden, Amalia a Die Nacht ist feucht und stürmisch na texty Johanna Wolfganga Goetha, Friedricha Schillera a Heinricha Heina. V celém Ostrčilově díle jsou to jediné čtyři vokální skladby, v nichž skladatel komponoval na německý – a vůbec jiný než český – text. Sice jde o čtyři samostatné písně, ale spojuje je němčina, doba vzniku a také fakt, že z Ostrčilovy písňové tvorby pouze tyto čtyři písně dosud nevyšly tiskem. Vydáváme je tedy společně v jednom svazku pod titulem Písně na texty německých básníků.

Cena: 190 Kč

 

Antonín Dvořák: Alfred

Klavírní výtah Otomar Kvěch

Eds. Jarmila Gabrielová, Markéta Kratochvílová

New Dvořák Edition

Praha, Etnologický ústav AV ČR a Český rozhlas, 2014, 368 s.

ISBN 978-80-87112-93-9

ISMN 979-0-66061-334-4

 

Přestože Dvořák patří v celosvětovém měřítku k nejhranějším skladatelům, některá jeho díla nebyla dodnes publikována. Předkládaný svazek klavírního výtahu je vůbec první edicí Dvořákovy tříaktové opery Alfred. Byl vypracován k její nedávné světové premiéře původního znění a představuje nyní základní publikaci pro každého zájemce o toto dílo. Svazek obsahuje předmluvu a synopsi v českém, anglickém a německém jazyce, klavírní výtah celé opery a edici německého zhudebněného textu s překladem do češtiny.

Cena: 950 Kč

 

Mosty a propasti. Česko-německé hudební vztahy v meziválečném Československu

Zwischen Brücken und Gräben. Deutsch-tschechische Musikbeziehungen in der ČSR der Zwischenkriegszeit.

 

Edt. Jitka Bajgarová a Andreas Wehrmeyer

Praha, Etnologický ústav AV ČR, 2014. 720 s.

ISBN 978-80-87112-89-2.

 

Sborník příspěvků v českém a německém jazyce z mezinárodní konference uspořádané Kabinetem hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., Sudetoněmeckým hudebním institutem v Regensburgu a Hudebně vědeckým ústavem Univerzity v Regensburgu v roce 2011 v Praze na téma česko-německé vztahy v hudbě za první Československé republiky (1918–1938). 21 českých, německých, rakouských i slovinských autorů představuje výsledky historického výzkumu hudebních institucí, organizací a událostí (německá divadla v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem, muzikologie a etnomuzikologie na pražské německé univerzitě, sudetoněmecké pěvecké slavnosti, mezinárodní festivaly soudobé hudby, německé vysílání československého rozhlasu, hudební školství v Ostravě ad.), významné skladatelské osobnosti (Fidelio F. Finke, Kamillo Horn ad.) a prostředníky mezi českou a německou hudební kulturou (Max Brod, Václav Talich, Camill Hoffmann), ale i důležité metodologické podněty.

Cena: 350 Kč

 

 

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla.

K 90. narozeninám skladatele a dirigenta Karla Husy.

Edt. Jitka Bajgarová

Praha, Etnologický ústav AV ČR, 2013. 208 s.

ISBN 978-80-87112-73-1

 

Sborník příspěvků z konference konané v Praze 23.-24.9.2011 na téma,

jak psát monografie o českých skladatelích 20. století a jak analyzovat jejich díla.

Dále příspěvky a dokumenty k životu a dílu čecho-amerického skladatele

a dirigenta Karla Husy (1921).

Cena: 190 Kč

 

Böhmische Aspekte des Lebens und des Werkes von W. A. Mozart.

Bericht über die Prager internationale Konferenz 27. - 28. Oktober 2006.


Eds. Milada Jonášová a Tomislav Volek

Praha, Institut für Ethnologie der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik,

2011. 416 s.

ISBN 978-80-87112-28-1

 

Ve dnech 27.-28. 10. 2006 proběhla v Praze mezinárodní konference,

která bilancovala výzkumy k danému tématu, a to v souvislosti s objevy

významných bohemikálních pramenů či s novou interpretací známých fakt.


Cena: 810 Kč

 

 

 

 

 

Zdeněk Nouza: Miloslav Kabeláč. Tvůrčí profil skladatele

[Miloslav Kabeláč: The Creative Profile of the Composer]

 

541 s.

Etnologický ústav AV ČR, Praha 2010

ISBN 978-80-87112-37-3

 

Publikace Miloslav Kabeláč. Tvůrčí profil skladatele je dosud první monografií o tomto významném hudebním skladateli 20. století. Jejím těžištěm je kapitola „Styl a kompoziční technika“, v níž jsou na konkrétních případech systematicky analyzovány všechny Kabeláčovy skladebné postupy. Ve dvou rozsáhlých kapitolách je pozornost věnována jeho korespondenci, vlastním odborným textům a četným interview. Stranou nezůstává ani Kabeláčova nová notace a její modifikace. Text doplňují – především v případě dosud nepublikovaných děl nepostradatelné – notové ukázky, dále četné obrazové přílohy. Závěr publikace tvoří chronologicky uspořádaný kompletní seznam Kabeláčových skladeb, včetně jejich přehledu podle druhu a obsazení.

Cena: 320 Kč

 

Václav Kapsa: Hudebníci hraběte Morzina

Příspěvek k dějinám šlechtických kapel v Čechách v době baroka. S tematickými katalogy instrumentální tvorby Antonína Reichenauera, Christiana Gottlieba Postela a Františka Jiránka [Etnologický ústav AV ČR, Praha 2010, 245 s., ISBN 978-80-87112-36-6 (brož.)Kniha pojednává téma šlechtických kapel v Čechách v době baroka na příkladu kapely hraběte Václava Morzina, známého v dějinách hudby jeho kontakty s A. Vivaldim. Prameny týkající se hudebníků i dochovaná hudba Morzinových skladatelů umožnily sledovat kapelu z různých úhlů. Pozornost byla věnována personálnímu složení kapely, její organizaci a místu v rámci šlechtického dvora. Prostřednictvím biografií A. Mösera, F. Jiránka, A. Reichenauera a Ch. G. Postela byly představeny „modelové kariéry“ hudebníka ve šlechtických službách. Analýzy vybraných skladeb byly zaměřeny na sledování vzájemných vztahů zadavatele a tvůrce díla, obsazení kapely a podoby skladeb či přebírání vivaldiovských kompozičních vzorců Morzinovými skladateli. Kniha je doplněna katalogy instrumentální tvorby skladatelů Reichenauera, Postela a Jiránka.

Cena 230 Kč

Jan Kachlík: Hledání autenticity

Jan Kachlík: Hledání autenticity. Dvořákovy Moravské dvojzpěvy a historie jejich vydávání.
[The Search for Authenticity. Dvořák's Moravian Duets and the History of Their Publication.]
Praha : Etnologický ústav AV ČR, v. v. i, 2009. 215 s. ISBN 978-80-87112-24-3


„[…] žasnu nad hrubými chybami […] Proč mně neposíláte korektury?”, ohradil se Antonín Dvořák 30. ledna 1882 v dopisu svému nakladateli Fritzi Simrockovi, od něhož mu právě přišlo jedno z dalších vydání Moravských dvojzpěvů op. 32. Navzdory tomuto skladatelovu úžasu se kupodivu dodnes nenašel nikdo, kdo by se snažil zjistit, kterého vydání se Dvořákova výhrada týkala. Začneme-li se touto otázkou zabývat, rovněž začínáme žasnout: O celé řadě vydání slavného a pro Dvořáka tolik významného díla se doposud neví. Natož aby se vědělo, které z nich je lepší a které problematičtější.

Cena: 230 Kč

 

 

The Work of Antonín Dvořák (1841–1904)

The Work of Antonín Dvořák (1841-1904): Aspects of composition - Problems of Editing - Reception /
Dílo Antonína Dvořáka (1841-1904): Kompoziční aspekty - Ediční problematika - Recepce
 

 

Sborník příspěvků z mezinárodní muzikologické konference Praha 8.-11. září 2004.
K vydání připravili Jarmila Gabrielová, Jan Kachlík
ISBN 978-80-87112-05-2
Etnologický ústav AV ČR, Praha 2007, Praha 2007, 446 s. (anglicky, německy)


Ve dnech 8. - 11. září 2004 se v Praze uskutečnila mezinárodní muzikologická konference "Dílo Antonína Dvořáka (1841-1904)", konaná u příležitosti 100. výročí skladatelova úmrtí. V tomto svazku přetiskujeme původní program konference a abstrakty všech ohlášených příspěvků. Příspěvky, které jejich autoři i editoři revidovali a připravili pro tisk, jsou zde publikovány v pořadí, v němž zazněly v průběhu konference a v jazycích, v nichž byly předneseny, tj. v angličtině a v němčině.

Cena: 480 Kč

 

 

Vojenská hudba v kultuře a historii českých zemí

Sborník z mezinárodní muzikologické konference konané v Praze, konané v Praze 28. - 30. dubna 2005.
Editor Jitka Bajgarová
ISBN 978-80-87112-7
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 2007, 506 s. (česky, německá résumé)30 příspěvků o historii a působení vojenské hudby v 16.-20. století - vojenský život, prameny k historii vojenské hudby, čeští vojenští hudebníci v Evropě, vliv folkloru, vojenský pochod, vojenské hudební školství, spolupráce vojenských hudeb s pěveckými spolky a divadelními společnostmi, vztah významných osobností k vojenské hudbě (Dvořák Janáček), vojenští kapelníci (Julius Fučík aj.), zvukové záznamy na gramodeskách do roku 1914, vojenská hudba v symfonických koncertech.

cena 330Kč

 

 

Pavel Kordík: Vítězslav Novák a symbolismus

Pavel Kordík: Vítězslav Novák a symbolismus. Údolí Nového Království op. 31, 1903 [Pavel Kordík: Vítězslav Novák and symbolism. The Valley of the New Kingdom, op. 31, 1903]
Etnologický ústav AVČR, Praha 2007, 144 s., česky (francouzské resumé)
ISBN 978-80-85010-95-4

 

Analýza jedné z vrcholných kompozic skladatele Vítězslava Nováka - písňového cyklu Údolí Nového Království pro vyšší hlas a klavír z roku 1903 na slova básníka Antonína Sovy.
Zaměření na jemné a skryté strukturní vazby má za cíl pochopit přínos díla v jeho historickém kontextu.

Cena: 180 Kč

 

 

 

Josef Hutter: Hudební myšlení II

Editorka Jarmila Gabrielová
ISBN 80-85010-88-7
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 2007, 317 s. (česky)


Publikace druhého svazku stěžejního spisu Josefa Huttera (1894–1959) je míněna jako výraz úcty vůči památce předního českého muzikologa a hudebního kritika. Vydání bylo pořízeno z autorovy rukopisné pozůstalosti.

Cena: 280 Kč

 

 

 

Jan Zach: Requiem  solemne. Ed. Tomáš Slavický. EU AV ČR, Praha 2018 Cena ???

Z publikací Etnologického ústavu